(Status kwiecień 2024 - wersja 5.1)

1. ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych i rezerwacji sal przez SERVIEW GmbH

§1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do szkoleń oferowanych publicznie, jak również szkoleń wewnętrznych, rezerwacji sal, wynajmu sal i programów kwalifikacyjnych SERVIEW GmbH dostosowanych do potrzeb klienta. Ustne zobowiązania i umowy dodatkowe wymagają pisemnego potwierdzenia przez SERVIEW GmbH. Oferowane przez nas towary i usługi skierowane są wyłącznie do klientów komercyjnych (firm i osób prowadzących działalność gospodarczą) w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
 

§2 Rejestracja na nasze wydarzenia

Rejestracji można dokonać pisemnie (listownie, e-mailem lub faksem) oraz za pośrednictwem strony internetowej (www.serview.de). Następnie otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rejestracji, jeśli zarezerwowane szkolenie jest dostępne (data zawarcia umowy). Liczba uczestników naszych szkoleń jest ograniczona. W związku z tym rejestracje rozpatrujemy w kolejności ich otrzymywania. Rejestrując się, klient uznaje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz warunki uczestnictwa wymienione w ofertach. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają wyłączne zastosowanie. W zakresie, w jakim warunki klienta odbiegają w całości lub w części, nie stają się one częścią umowy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie zaprzeczone. Inne warunki obowiązują tylko wtedy, gdy SERVIEW GmbH wyraźnie zgodzi się na warunki klienta.

§3 Zakres usług wynajmu pomieszczeń

 1. SERVIEW GmbH udostępnia zarezerwowane pomieszczenia i urządzenia sanitarne (zwane dalej "wynajętymi pomieszczeniami") w uzgodnionym terminie zgodnie z potwierdzeniem zamówienia na określony w nim okres wynajmu. 
 2. Wynajmowany pokój jest dostarczany z podstawowym wyposażeniem (określonym na stronie https://www.serview.de/seminarraeume lub w potwierdzeniu zamówienia) odpowiednim do celów biurowych i konferencyjnych i jest przekazywany najemcy w stanie odpowiednim do tych celów. 
 3. Zapewnienie dodatkowego sprzętu i usług, które wykraczają poza sprzęt określony w punkcie 2 (np. flipchart, ściana metaplan, projektor itp.), nie jest automatycznie uwzględniane, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione między stronami umowy w potwierdzeniu zamówienia. To samo dotyczy wszystkich dodatkowych usług, które wykraczają poza zapewnienie wynajmowanych pomieszczeń (np. catering).
 4. Najemca i ewentualnie jego klienci korzystają z pomieszczeń na własne ryzyko. SERVIEW GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia ciała, które wystąpią w związku z wynajmem pomieszczeń lub korzystaniem z nich.
 5. Najemca / organizator jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w lokalu i inwentarzu, a także za utratę kluczy. SERVIEW nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty lub odzież wniesioną przez najemcę. Lokal jest przekazywany w stanie uporządkowanym i musi zostać zwrócony w takim stanie przez najemcę/organizatora.
 6. Przed opuszczeniem obiektu należy zamknąć wszystkie okna, zgasić wszystkie światła i wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne, takie jak projektory lub wyświetlacze. Klucze należy przekazać zespołowi internatu najpóźniej w momencie opuszczania budynku. Głośność musi być ustawiona tak, aby nie przeszkadzać sąsiednim pokojom i mieszkańcom. Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia, np. świec, jest niedozwolone. Niedozwolona jest również obecność zwierząt w pokojach. Ponadto drogi ewakuacyjne i ratunkowe muszą być zawsze swobodnie dostępne
 7. SERVIEW GmbH nie sprawdza uprawnień ani kwalifikacji najemcy lub organizatora i nie ponosi odpowiedzialności za usługi, które mogą być oferowane nielegalnie. Najemca lub organizator jest odpowiedzialny za spełnienie wymaganych kwalifikacji lub jakość swojej oferty.
 8. Najemca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się ze sprzętem elektronicznym i innymi przedmiotami udostępnionymi przez SERVIEW GmbH i zwrócenia ich w oryginalnym stanie. Jeśli najemca w wyniku zaniedbania lub umyślnie spowoduje szkody w mieniu SERVIEW GmbH lub szkody na osobie, jest on zobowiązany do pełnego odszkodowania na rzecz SERVIEW GmbH. Wszelkie istniejące wady należy niezwłocznie zgłosić SERVIEW GmbH, podobnie jak wszelkie szkody powstałe podczas wydarzenia. Najemca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§4 Ochrona danych

Przetwarzanie zamówień odbywa się za pomocą automatycznego przetwarzania danych. Klient wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w ramach stosunków umownych i niezbędnych do realizacji zamówienia. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W odniesieniu do danych osobowych obowiązują aktualne przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych (EU-DSGVO) oraz nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG_neu). Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Wszystkie inne warunki dotyczące ochrony danych można znaleźć w przepisach o ochronie danych.

§5 Anulowanie, zmiany i odwołania

Kalkulacja terminów opiera się na dniach tygodnia od poniedziałku do niedzieli (7 dni). W dalszej części tekstu dni tygodnia są określane jako "dni". W przypadku anulowania szkolenia dzień rozpoczęcia szkolenia nie jest uwzględniany. Odwołania, zmiany i/lub anulacje muszą być zawsze dokonywane w formie pisemnej (pocztą lub e-mailem).

5.1 Publiczne sesje szkoleniowe

Z opcją Training Flex (dotyczy tylko szkoleń zarezerwowanych na stronie www.serview.de): Jeśli szkolenie zostało zakupione z opcją "SERVIEW Training-Flex", udział w szkoleniu może zostać bezpłatnie odwołany drogą mailową do 1 godziny przed rozpoczęciem szkolenia bez podania przyczyny lub jednorazowo bezpłatnie ponownie zarezerwowany. Opłata za opcję SERVIEW Training-Flex zostanie odjęta od całkowitej kwoty. W takim przypadku wszelkie już uiszczone opłaty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni.

Bez opcji Training-Flex: Rejestracje na publiczne kursy szkoleniowe można anulować lub zmienić rezerwację bezpłatnie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji po upływie 13 dni, obciążymy Państwa opłatą w wysokości 50% wartości zamówienia. Mają Państwo prawo do wysłania odpowiedniego uczestnika zastępczego. Jeśli uczestnik szkolenia nie pojawi się, obciążymy Państwa pełną wartością zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn organizacyjnych i technicznych (np. jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników wynosząca co najmniej 2 osoby lub jeśli trener nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu z powodu choroby). W przypadku odwołania przez SERVIEW GmbH, wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin i/lub do innego miejsca za zgodą uczestników. Jeśli zmiana rezerwacji nie jest możliwa, SERVIEW GmbH zwróci Państwu wszelkie dokonane w związku z tym płatności. Dalsze roszczenia dotyczące np. kosztów podróży lub zakwaterowania nie powstają. To samo dotyczy spotkań z gwarancją spotkania SERVIEW.

5.2 Szkolenie wewnętrzne

Wiążąco zamówione terminy szkoleń można bezpłatnie anulować lub zmienić rezerwację do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku anulowania zamówienia w okresie od 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wartości zamówienia i poniesionych w związku z tym kosztów. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji szkolenia od 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, obciążymy Państwa pełną wartością zamówienia i poniesionymi w związku z tym kosztami. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn organizacyjnych i technicznych, np. jeśli trener jest niedostępny z powodu choroby. W przypadku odwołania przez SERVIEW GmbH, nowy termin wydarzenia zostanie ustalony w porozumieniu z klientem.

5.3 Szkolenie online na żywo

Przedmiotem usługi jest udział w wirtualnym szkoleniu. Dokonując rezerwacji szkolenia, klient wyraża zgodę na spełnienie niezbędnych wymagań technicznych ze strony organizatora. Wymagania te można w każdej chwili sprawdzić na stronie internetowej. W odniesieniu do §5 "Odwołanie, zmiany i anulowanie", do szkolenia online na żywo mają zastosowanie warunki określone w pkt 5.1 (szkolenie publiczne) lub 5.2 (szkolenie wewnętrzne). W uzupełnieniu do punktów 5.2 lub 5.3, w przypadku problemów technicznych ze strony uczestników lub niespełnienia wymagań technicznych, które nie zostały spowodowane przez SERVIEW GmbH, nie można wnosić żadnych roszczeń.

5.4 Rezerwacje pokoi

Rezerwacje w SERVIEW Boardinghouse są dokonywane wyłącznie w związku z rezerwacją szkolenia (publicznego lub wewnętrznego) lub rezerwacją pokoju i stanowią usługę dodatkową do danej usługi głównej (szkolenia lub rezerwacji pokoju). W związku z tym obowiązują warunki anulowania danej usługi głównej. Proszę zapoznać się z § 5.1, 5.2 lub 5.5. Dokonując rezerwacji, nie nabywają Państwo żadnego prawa do udostępnienia określonych pokoi. Zarezerwowane pokoje są dostępne od godziny 15:00 w dniu przyjazdu. W uzgodnionym dniu wyjazdu wymeldowanie musi nastąpić najpóźniej do godziny 10:00.

5.5 Wynajem pokoi

Rezerwując pokoje w pensjonacie SERVIEW, mogą Państwo bezpłatnie anulować rezerwację do 30 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Jeśli anulują lub zmienią Państwo rezerwację w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu, obciążymy Państwa 50% wartości zamówienia. W przypadku niepojawienia się, obciążymy Państwa pełną wartością zamówienia. SERVIEW GmbH zastrzega sobie prawo do zapewnienia Państwu równoważnych pomieszczeń ze względów organizacyjnych i/lub technicznych. Obowiązują również warunki określone w §3. 

5.6 Działania

Szkolenia publiczne zarezerwowane w ramach np. publicznych kampanii rabatowych, kampanii łączonych lub jubileuszy nie mogą być anulowane bezpłatnie. Po potwierdzeniu przez SERVIEW GmbH, terminy szkoleń mogą zostać ponownie zarezerwowane zgodnie z okresami określonymi w promocji i mają Państwo prawo do wysłania uczestnika zastępczego. Jeśli uczestnik szkolenia nie pojawi się lub szkolenie zostanie odwołane, obciążymy Państwa 100% wartości zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn organizacyjnych i technicznych (np. w przypadku nieosiągnięcia wymaganej minimalnej liczby uczestników lub niedostępności trenera z powodu choroby). W przypadku odwołania przez SERVIEW GmbH, wydarzenie zostanie przeniesione na inny termin i/lub do innego miejsca za zgodą uczestników. W przypadku odwołania lub zmiany terminu przez SERVIEW, korzyści z wydarzenia zostają zachowane. Nie przysługują Państwu dalsze roszczenia z tytułu np. kosztów podróży lub zakwaterowania.

§6 Ceny, opłaty i warunki płatności

 1. Do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT w ustawowej wysokości.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, opłaty za szkolenie dotyczą jednej osoby i muszą zostać uiszczone w całości w terminie płatności po wystawieniu faktury. Udział w szkoleniach tylko przez część czasu nie uprawnia uczestnika do obniżenia ceny. Jeśli płatność nie wpłynie na konto podane na fakturze do momentu rozpoczęcia szkolenia (w przypadku natychmiastowego wystawienia faktury) lub jeśli nie można przedstawić odpowiedniego dowodu, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia decyzji o uczestnictwie. Niezależnie od tego obowiązek zapłaty pozostaje niezmieniony.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej, usługi szkoleniowe SERVIEW GmbH są fakturowane w następujący sposób:
  • Szkolenia publiczne: Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
  • Szkolenia wewnętrzne: Po przeprowadzeniu szkolenia, na podstawie liczby uczestników zarejestrowanych na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub, w przypadku dodatkowych uczestników, wyższej liczby uczestników w dniu szkolenia.
  • e-Learnings: Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia lub wcześniej uzgodnionego terminu płatności.
  • Rezerwacje pokoi: ponieważ są one dokonywane wyłącznie w związku z rezerwacją szkolenia (publicznego lub wewnętrznego) lub rezerwacją pokoju, stanowią one niniejszym usługę dodatkową do odpowiedniej usługi głównej (szkolenia lub rezerwacji pokoju). W związku z tym obowiązują okresy rozliczeniowe określone w odpowiedniej kategorii.
  • Rezerwacje pokoi: Po zakończeniu okresu wynajmu na podstawie faktycznie wykorzystanych usług.
  • Zakupy w sklepie: Natychmiast, jako jedyna przedpłata.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury na dane konta podane na fakturze.
 5. Podane ceny obowiązują do czasu opublikowania nowego cennika.

§7 Odchylenie od wdrożenia

SERVIEW GmbH jest uprawniona do zmiany miejsca i/lub czasu szkoleń, w tym szkoleń z gwarantowanym terminem, a w razie potrzeby do ich odwołania z krótkim wyprzedzeniem. Jeśli szkolenie zostanie odwołane, SERVIEW GmbH zaoferuje Państwu alternatywne terminy. Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego terminu, SERVIEW GmbH zwróci Państwu uiszczone opłaty. Roszczenie o zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, jak również kosztów wynikających z utraty pracy jest wykluczone, chyba że koszty te wynikają z rażącego zaniedbania ze strony SERVIEW GmbH.

SERVIEW GmbH zastrzega sobie również prawo do zmiany trenera wymienionego na stronie internetowej w krótkim czasie. Nie jest konieczne podawanie przyczyn. Zmiana trenera nie uprawnia klienta do anulowania zarezerwowanego szkolenia i skutkuje zastosowaniem § 5.

§8 Prawa autorskie, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku i powielania dokumentów szkoleniowych lub ich części. Żadna część dokumentów szkoleniowych nie może być powielana w jakiejkolwiek formie - nawet w części - bez naszej pisemnej zgody - nawet w celach dydaktycznych - w szczególności przetwarzana, kopiowana, rozpowszechniana lub wykorzystywana do publicznego odtwarzania za pomocą systemów elektronicznych. W szkoleniach SERVIEW GmbH wykorzystywane są różne rozwiązania programowe, które są chronione prawami autorskimi i prawami do znaków towarowych. Rozwiązania programowe nie mogą być kopiowane ani przetwarzane w żadnej innej formie nadającej się do odczytu maszynowego i nie mogą być usuwane z sali szkoleniowej. Ponadto obowiązują niemieckie i europejskie przepisy dotyczące praw autorskich.

§9 Odpowiedzialność

W naszych szkoleniach lekcje i ćwiczenia są zaprojektowane w taki sposób, aby uważny uczestnik mógł osiągnąć cele szkolenia. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za powodzenie szkolenia. O ile nie jest to uregulowane w § 309 nr 7 i 8 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), odpowiadamy za szkody spowodowane przez naszych pracowników umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa - niezależnie od podstawy prawnej - jednorazowo do łącznej kwoty równej wynagrodzeniu, ale nie więcej niż łącznie 10.000 EUR. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona. SERVIEW GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą być spowodowane przez wirusy na skopiowanych nośnikach danych. Dotyczy to również oprogramowania należącego do domeny publicznej. Nośniki danych przyniesione przez uczestników nie mogą być kopiowane na nasze komputery, chyba że zostało to z nami wyraźnie uzgodnione na piśmie. Jeśli SERVIEW GmbH poniesie szkodę w wyniku naruszenia tego postanowienia, zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

§10 Zarejestrowane znaki towarowe

Nie gwarantujemy, że wymienione produkty, procesy i inne nazwy są wolne od praw własności osób trzecich.

§11 Inne

Stosunek umowny i jego wykonanie podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem postanowień CISG. Ten wybór prawa ma również zastosowanie do umów konsumenckich, o ile art. 29 EGBGB nie jest z nim sprzeczny.

§12 Siła wyższa i przeszkody w wykonaniu umowy

SERVIEW GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia siły wyższej, które znacząco utrudniają lub czasowo uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy przez SERVIEW GmbH. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności niezależne od woli i wpływu stron umowy, takie jak klęski żywiołowe, działania rządowe, decyzje władz, blokady, wojna i inne konflikty zbrojne, mobilizacja, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, strajki, lokauty i inne niepokoje pracownicze, konfiskaty, embarga lub inne okoliczności, które są nieprzewidywalne, poważne i poza kontrolą stron umowy i występują po zawarciu umowy. Jeśli SERVIEW GmbH nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, nie jest to uważane za naruszenie umowy, a terminy określone w umowie lub na jej podstawie zostaną odpowiednio przedłużone w zależności od czasu trwania przeszkody. To samo dotyczy sytuacji, w której SERVIEW GmbH jest zależna od wcześniejszego wykonania świadczenia przez osoby trzecie i takie wykonanie jest opóźnione. Każda ze stron umowy dołoży wszelkich niezbędnych i uzasadnionych starań, aby złagodzić skutki działania siły wyższej. Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o początku i końcu przeszkody w każdym przypadku.

§13 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub jeżeli niniejszy tekst umowy zawiera lukę, strony umowy zastąpią lub uzupełnią nieważne lub niekompletne postanowienie odpowiednimi postanowieniami, które w możliwie największym stopniu odpowiadają celowi gospodarczemu zamierzonego postanowienia. Ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

 

2. ogólne warunki świadczenia usług doradczych przez SERVIEW GmbH

§1 Zakres zastosowania

Ogólne warunki świadczenia usług doradczych przez SERVIEW GmbH mają zastosowanie do wszystkich usług doradczych świadczonych przez SERVIEW GmbH na rzecz klienta oraz do wszystkich czynności związanych z doradztwem. Ogólne warunki świadczenia usług doradczych przez SERVIEW GmbH obowiązują odpowiednio również wtedy, gdy SERVIEW GmbH świadczy inne usługi oprócz lub zamiast doradztwa. Wszystkie zlecenia wymagają pisemnego potwierdzenia przez SERVIEW GmbH. Odstąpienie od tej formy może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia. Oferowane przez nas usługi skierowane są wyłącznie do klientów komercyjnych (firm i osób prowadzących działalność gospodarczą). W związku z tym sprzedaż usług doradczych odbywa się również wyłącznie na rzecz klientów komercyjnych w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

§2 Przebieg konsultacji

SERVIEW GmbH świadczy usługi doradcze w uzgodnionym pisemnie terminie zgodnie z zasadami prawidłowej praktyki zawodowej przez wykwalifikowanych pracowników. SERVIEW GmbH zastrzega sobie prawo wyboru pracowników świadczących usługi doradcze. Dalsze szczegóły dotyczące zamówienia zostaną uzgodnione w indywidualnych umowach projektowych.

§3 Udział Klienta

Klient wspiera SERVIEW GmbH w świadczeniu usług doradczych zgodnie z umową. W tym celu klient stworzy nieodpłatnie wszelkie warunki w obszarze swojej działalności gospodarczej, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług doradczych. W szczególności zleceniodawca zapewni w niezbędnym zakresie pomieszczenia robocze dla pracowników SERVIEW GmbH wraz z niezbędnym sprzętem roboczym, wyznaczy osobę kontaktową, która w uzgodnionych godzinach pracy będzie do dyspozycji pracowników SERVIEW GmbH w celu udzielania informacji, zadawania pytań itp. oraz będzie upoważniona do składania oświadczeń, które są niezbędne jako decyzja tymczasowa w ramach kontynuacji zlecenia, a także do przekazywania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów. Ponadto, w przypadku zamówienia uzupełniającego, obowiązkiem klienta jest jego realizacja do 60 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego zamówienia. W przypadku opóźnienia lub nieprzydzielenia, SERVIEW nie może zagwarantować Państwu korzystania z usług poprzedniego konsultanta/zespołu konsultantów.

§4 Terminy / Opóźnienie

W przypadku zwłoki SERVIEW GmbH w realizacji uzgodnionych usług doradczych, klient jest uprawniony do wypowiedzenia danego zlecenia bez zachowania okresu wypowiedzenia po bezowocnym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego udzielonego SERVIEW GmbH. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze zleceniodawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy są ograniczone do ½ procenta za każdy zakończony tydzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości zlecenia. SERVIEW GmbH nie ponosi dalszej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, chyba że odpowiedzialność jest obowiązkowa w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

§5 Odwołanie wizyty konsultacyjnej

Podstawą planowania terminów konsultacji jest zawsze "wiążący harmonogram" uzgodniony między stronami na piśmie. Jeśli klient będzie musiał przełożyć/odwołać uzgodnione spotkania, obowiązują następujące zasady anulowania: Przy czasie realizacji wynoszącym co najmniej 30 dni kalendarzowych anulowanie jest możliwe bezpłatnie. W przypadku terminu krótszego niż 30 dni kalendarzowych, za odwołane/przełożone dni naliczona zostanie opłata w wysokości 50% uzgodnionej stawki dziennej. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pełnej stawki dziennej / wartości zamówienia w przypadku anulowania do 3 dni przed rozpoczęciem spotkania konsultacyjnego. O tym, czy / w jakim stopniu wartość firmy jest przyznawana w niektórych sytuacjach klientów, decyduje SERVIEW indywidualnie dla każdego przypadku.

§6 Niewykonanie zobowiązania przez klienta

Jeśli klient nie współdziała lub opóźnia współdziałanie, do którego jest zobowiązany zgodnie z punktem 3 lub odrębną umową, SERVIEW GmbH jest mimo to uprawniona do żądania uzgodnionego wynagrodzenia za niewykonane usługi doradcze, bez obowiązku świadczenia dodatkowych usług. Jeśli mimo to SERVIEW GmbH zdecyduje się na świadczenie usług doradczych, nastąpi to dopiero po odpowiednim dostosowaniu harmonogramu. Jeśli klient, mimo upomnienia i wyznaczenia terminu, zwleka z odbiorem usług doradczych lub nie wywiązuje się z ciążącego na nim obowiązku współdziałania, SERVIEW GmbH jest uprawniona do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, co nie narusza obowiązku zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. Niezależnie od skorzystania z tego prawa do wypowiedzenia, SERVIEW GmbH ma prawo do odszkodowania za szkody spowodowane zwłoką. Roszczenia o odszkodowanie za ewentualne dodatkowe nakłady pozostają nienaruszone.

§7 Prawa do wyników pracy

O ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, SERVIEW GmbH udziela klientowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z wyników prac powstałych w ramach doradztwa na czas nieokreślony do użytku wewnętrznego.

§8 Akceptacja i gwarancja

Jeśli wyniki pracy mają nieistotne wady, klient nie może odmówić odbioru. SERVIEW GmbH usunie takie wady w rozsądnym terminie, chyba że w indywidualnej umowie uzgodniono inaczej.
SERVIEW GmbH może uzyskać częściowy odbiór poszczególnych wyników prac przynajmniej wtedy, gdy ich wykonanie można ocenić niezależnie od innych, jeszcze nie odebranych wyników i stanowią one niezbędną podstawę do dalszych prac.
Jeśli klient odmówi odbioru, SERVIEW GmbH może wyznaczyć mu na piśmie odpowiedni termin na złożenie oświadczenia. Po upływie terminu uznaje się, że akceptacja nastąpiła, o ile SERVIEW GmbH poinformowała o tym fakcie klienta przy wyznaczaniu terminu.
SERVIEW GmbH nie przejmuje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynikające z nieuzgodnionych w umowie wymagań klienta. Musi jednak poinformować klienta na piśmie, że nie można zagwarantować, że usługa będzie wolna od wad, jeśli dodatkowe wymagania zostaną uwzględnione.
Jeśli SERVIEW GmbH pomoże klientowi w analizie zgłoszonych wad i okaże się, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, wystawi klientowi fakturę za te usługi według stawek uzgodnionych w umowie lub - jeśli takie stawki nie są określone w przypadku zleceń o stałej cenie - według aktualnie stosowanych stawek wynagrodzenia.

§9 Opłaty

Wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone przez SERVIEW GmbH jest obliczane na podstawie czasu poświęconego na daną czynność, a także kosztów podróży i ewentualnie zakwaterowania, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej. Wynagrodzenie opiera się na stawkach godzinowych obowiązujących w momencie otrzymania zlecenia lub oferty przyjętej przez SERVIEW GmbH w okresie wiążącym. Jeśli jednak termin świadczenia usług doradczych zostanie przesunięty na termin późniejszy niż 3 miesiące po otrzymaniu pierwotnego zlecenia z powodu okoliczności, za które SERVIEW nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu siły wyższej, należne wynagrodzenie będzie oparte na obowiązujących wówczas stawkach godzinowych, o ile stawki godzinowe uległy w międzyczasie zmianie. Odpowiednie wynagrodzenie za doradztwo jest obliczane i fakturowane co miesiąc na podstawie wcześniej uzgodnionych protokołów wykonania (raportów z działalności) i jest wymagalne natychmiast po otrzymaniu faktury bez potrąceń. SERVIEW GmbH jest uprawniona do naliczania odsetek w wysokości 3% powyżej odpowiedniej stopy dyskontowej Deutsche Bundesbank w transakcjach handlowych w terminie płatności, w przeciwnym razie w przypadku opóźnienia w płatności.
Obliczenie opłaty w środowisku konsultingowym dotyczy również usług oceny (takich jak oceny ATV lub oceny dojrzałości) i jest fakturowane oddzielnie od wyniku (sukcesu lub porażki) oceny. Usługi oceny świadczone dla klientów w krajach trzecich (spoza UE) są świadczone wyłącznie za zaliczką.

§10 Anulowanie

Jeśli SERVIEW GmbH nie wykona usługi zgodnie ze zleceniem lub wykona ją nieprawidłowo, lub jeśli SERVIEW dopuści się innego naruszenia obowiązków, klient zawsze powiadomi o tym SERVIEW GmbH na piśmie i wyznaczy odpowiedni termin dodatkowy, w którym SERVIEW GmbH musi umożliwić prawidłowe wykonanie usługi lub naprawić sytuację w inny sposób. Prawidłowe lub uzgodnione usunięcie wad nie stanowi zatem podstawy do wypowiedzenia umowy.
O ile w ofercie nie przewidziano szczególnego okresu obowiązywania umowy, umowy o świadczenie usług mogą zostać wypowiedziane w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Szczególne prawa do wypowiedzenia i wypowiedzenia z ważnego powodu pozostają nienaruszone.
SERVIEW zastrzega sobie prawo do rozwiązania stosunku handlowego w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem, jeśli okaże się, że (a) ze względu na zmianę przepisów prawa, orzecznictwa lub innych przepisów lub (b) ze względu na zmianę innych okoliczności (w tym między innymi zmiany własności Państwa firmy lub podmiotów powiązanych) kontynuacja naszego zaangażowania byłaby niezgodna z prawem, w szczególności jeśli kontynuacja zaangażowania byłaby sprzeczna z przepisami dotyczącymi niezależności lub zasadami zawodowymi.
Wypowiedzenie z podaniem przyczyny musi mieć formę pisemną, aby było skuteczne. Zasady dotyczące ustalania okresów karencji w §4 stosuje się odpowiednio.

§11 Odpowiedzialność

Jeśli usługi doradcze SERVIEW GmbH doprowadzą do bezpośrednich szkód, SERVIEW GmbH ponosi za nie odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, braku gwarantowanych właściwości, jak również w przypadku szkód osobowych i szkód w prywatnie użytkowanym mieniu zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność za odzyskanie danych jest wykluczona, chyba że SERVIEW GmbH spowodowała ich zniszczenie umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, a klient zapewnił, że dane te można odtworzyć przy odpowiednim wysiłku z materiału danych przechowywanego w formie nadającej się do odczytu maszynowego. Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze - niezależnie od podstawy prawnej - wobec SERVIEW GmbH i jej podwykonawców są wykluczone.

§12 Poufność/ochrona danych

Każda ze stron jest zobowiązana do nieprzekazywania osobom trzecim lub udostępniania w inny sposób osobom trzecim informacji i dokumentów drugiej strony, które stały się dla niej dostępne w związku z realizacją niniejszej umowy. Dotyczy to również wyników prac zgodnie z klauzulą 7. Każda ze stron podejmie niezbędne środki ostrożności w zakresie swojej działalności, aby zapewnić zgodność z powyższymi zobowiązaniami. Zobowiązania te obowiązują w takim zakresie i do momentu, w którym wyżej wymienione informacje lub dokumenty staną się w sposób oczywisty powszechnie znane bez jakichkolwiek działań ze strony strony zobowiązanej do zachowania poufności. SERVIEW GmbH zobowiązuje się do przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, a w szczególności do niewykorzystywania danych osobowych, które SERVIEW GmbH lub jej pracownicy przetwarzają w ramach niniejszego stosunku umownego, do celów innych niż realizacja danego zadania. SERVIEW GmbH jest zobowiązana do powierzenia realizacji zlecenia wyłącznie tym pracownikom, którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy danych. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych obowiązuje również po wygaśnięciu danego stosunku umownego. Zarówno BDSG, jak i RODO przewidują kary grzywny lub pozbawienia wolności w przypadku naruszenia tajemnicy danych lub innych odpowiednich przepisów prawnych. Jeśli w ramach uzgodnionego projektu SERVIEW GmbH podłączy się do sieci informatycznej obsługiwanej przez klienta, SERVIEW GmbH jest zobowiązana do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do sieci klienta za pośrednictwem tego połączenia na czas trwania połączenia.

§13 Obowiązek lojalności

Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach, które mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu i mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych. W szczególności strony powstrzymają się od zatrudniania lub zatrudniania w inny sposób pracowników, którzy są lub byli aktywni w trakcie realizacji zamówienia przed upływem dwunastu miesięcy od zakończenia współpracy. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Konsultanta o zamiarze rozwiązania lub zmiany zatrudnienia któregokolwiek z pracowników Konsultanta zatrudnionych do realizacji zlecenia.

§14 Prawo zatrzymania ze strony Wykonawcy

(1) Do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń SERVIEW GmbH przysługuje prawo zatrzymania przekazanych jej dokumentów, którego wykonanie jest jednak sprzeczne z dobrymi obyczajami, jeśli zatrzymanie spowodowałoby dla klienta nieproporcjonalnie wysoką szkodę, której nie można uzasadnić przy rozważeniu obu interesów. Po zaspokojeniu swoich roszczeń wynikających z umowy SERVIEW GmbH zwraca w całości wszystkie dokumenty, które klient lub osoba trzecia przekazała jej w związku z realizacją zlecenia. Nie dotyczy to korespondencji między stronami oraz prostych kopii raportów, schematów organizacyjnych, rysunków, list, obliczeń itp. sporządzonych w ramach zlecenia, o ile klient otrzymał oryginały.

(2) Zobowiązanie SERVIEW GmbH do przechowywania odpowiednich dokumentów wygasa po upływie sześciu miesięcy od doręczenia pisemnego wniosku o odbiór, w przeciwnym razie po upływie trzech lat, a w przypadku dokumentów przechowywanych zgodnie z ust. 1 po upływie pięciu lat od zakończenia stosunku umownego.

§15 Inne

Klient może przenieść prawa wynikające z niniejszej umowy wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SERVIEW GmbH. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki wymagają wyraźnej pisemnej zgody SERVIEW GmbH. Klient nie może dochodzić prawa zatrzymania, chyba że dotyczy ono roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego. Klient może potrącać tylko te roszczenia, które zostały uznane przez SERVIEW GmbH na piśmie lub które zostały prawomocnie stwierdzone. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń umownych i roszczeń związanych z zawartą umową jest Bad Homburg, o ile klient jest zarejestrowanym handlowcem. SERVIEW GmbH jest również uprawniona do dochodzenia roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby klienta.

§16 Siła wyższa i przeszkody w wykonaniu umowy

SERVIEW GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia siły wyższej, które znacząco utrudniają lub czasowo uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy przez SERVIEW GmbH. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności niezależne od woli i wpływu stron umowy, takie jak klęski żywiołowe, działania rządowe, decyzje władz, blokady, wojna i inne konflikty zbrojne, mobilizacja, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, strajki, lokauty i inne niepokoje pracownicze, konfiskaty, embarga lub inne okoliczności, które są nieprzewidywalne, poważne i poza kontrolą stron umowy i występują po zawarciu umowy. Jeśli SERVIEW GmbH nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, nie jest to uważane za naruszenie umowy, a terminy określone w umowie lub na jej podstawie zostaną odpowiednio przedłużone w zależności od czasu trwania przeszkody. To samo dotyczy sytuacji, w której SERVIEW GmbH jest zależna od wcześniejszego wykonania świadczenia przez osoby trzecie i takie wykonanie jest opóźnione. Każda ze stron umowy dołoży wszelkich niezbędnych i uzasadnionych starań, aby złagodzić skutki działania siły wyższej. Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o początku i końcu przeszkody w każdym przypadku.

§17 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub jeżeli niniejszy tekst umowy zawiera lukę, strony umowy zastąpią lub uzupełnią nieważne lub niekompletne postanowienie odpowiednimi postanowieniami, które w możliwie największym stopniu odpowiadają celowi gospodarczemu zamierzonego postanowienia. Ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

 

3. ogólne warunki uczestnictwa jako wystawca w wydarzeniach SERVIEW GmbH

§1 Rejestracje

Zgłoszenie uczestnictwa w charakterze wystawcy następuje poprzez terminowe otrzymanie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten musi być wypełniony w całości i podpisany prawnie wiążącym podpisem. Zgłoszenie jest traktowane jako oferta umowna dla SERVIEW GmbH. Składając podpis, zgłaszający akceptuje Ogólne Warunki Handlowe jako wiążące. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że osoby zatrudnione przez niego podczas wydarzenia również przestrzegają niniejszych warunków. Termin rejestracji na wydarzenie upływa 14 dni przed jego rozpoczęciem. SERVIEW GmbH potwierdzi Państwu otrzymanie zgłoszenia na piśmie. Potwierdzenie to nie jest jeszcze równoznaczne z przyjęciem oferty umowy przez zgłaszającego i w związku z tym nie stanowi podstawy prawnej do dopuszczenia do udziału w imprezie w charakterze wystawcy.

§2 Zatwierdzenie / potwierdzenie zamówienia

SERVIEW GmbH podejmuje decyzję o przyjęciu zgłaszającego jako wystawcy poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia. Umowa wchodzi w życie wraz z potwierdzeniem. Zastrzeżenia i warunki zawarte w zgłoszeniu wymagają dla swej skuteczności pisemnego potwierdzenia przez SERVIEW GmbH. SERVIEW GmbH może wykluczyć poszczególnych wystawców z udziału z obiektywnie uzasadnionych powodów, w szczególności jeśli dostępna powierzchnia stoiska jest niewystarczająca.

§3 Wykorzystanie powierzchni stoiska

Rozmieszczeniem stoisk zajmuje się SERVIEW GmbH. Życzenia dotyczące rozmieszczenia stoisk wyrażone w zgłoszeniu zostaną w miarę możliwości uwzględnione, jednakże wystawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamiana przydzielonej powierzchni stoiska z innym wystawcą oraz częściowe lub całkowite przekazanie powierzchni stoiska osobom trzecim bez zgody SERVIEW GmbH jest niedozwolone.

§4 Wspólny wystawca

Jeśli kilku wystawców chce wspólnie wynająć powierzchnię stoiska, muszą Państwo wskazać w formularzu zgłoszeniowym upoważnionego przez siebie wspólnego przedstawiciela targowego, który jest wiążącą osobą kontaktową dla SERVIEW GmbH.

§5 Podwystawca/współwystawca

Zasadniczo powierzchnia stoiska jest udostępniana tylko wystawcy jako całości. Wystawca jest uprawniony do przyjęcia na swoje stoisko współwystawców lub podwystawców wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SERVIEW GmbH. Przyjęcie jednego lub kilku współwystawców lub podwystawców podlega dodatkowej opłacie. Główny wystawca ponosi odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich obowiązków wystawcy przez współwystawcę lub współwystawców.

§6 Opłaty i warunki płatności

Usługi zlecone SERVIEW GmbH są fakturowane w określonej dacie granicznej (np. 31 stycznia) danego roku wydarzenia i są płatne bez potrąceń do 2 miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia. Jeśli zamówienie zostanie złożone po tym terminie, faktura zostanie wystawiona niezwłocznie. Jeśli zamówienie zostanie złożone 2 miesiące lub później przed rozpoczęciem wydarzenia, faktura zostanie wystawiona niezwłocznie z natychmiastowym terminem płatności. Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Rezerwacja stoiska, a tym samym uczestnictwo w wydarzeniu w charakterze wystawcy (w tym zapewnienie personelu stoiska) może być zagwarantowane wyłącznie po otrzymaniu płatności.

§7 Zastaw

Zapłata faktury w ustalonym terminie jest warunkiem korzystania z przydzielonej powierzchni stoiska. W celu zabezpieczenia roszczeń SERVIEW GmbH zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa zastawu wynajmującego i sprzedaży zastawionych towarów na wolnym rynku po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Za szkody w zastawionym towarze nie ponosi się odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

§8 Zakaz potrącania, prawo zatrzymania

Wystawca nie ma prawa do potrącenia lub zatrzymania, chyba że roszczenie jest niekwestionowane przez SERVIEW GmbH lub zostało prawomocnie zasądzone.

§9 Wycofanie się z rejestracji

Po przyjęciu na targi wystawca musi uiścić pełną opłatę, nawet jeśli zrezygnuje lub nie weźmie udziału w targach. SERVIEW GmbH zastrzega sobie ponadto prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

§10 Cofnięcie zezwolenia na wstęp i obszar stoiska

SERVIEW GmbH jest uprawniona do odwołania zezwolenia i przydzielenia powierzchni stoiska w innym miejscu w następujących przypadkach:

 • Wystawca zalega z uiszczeniem opłaty w wyznaczonym terminie. SERVIEW GmbH nie musi wyznaczać terminu pod groźbą odmowy.
 • Wymagania dotyczące potwierdzenia powierzchni stoiska przez zarejestrowanego wystawcę nie są już spełnione lub SERVIEW GmbH dowiaduje się później o przyczynach, np. złożeniu przez wystawcę wniosku o niewypłacalność, o których terminowa wiedza uzasadniałaby niedopuszczenie.
 • Wystawca narusza prawa domicylu SERVIEW GmbH.

We wszystkich tych przypadkach SERVIEW GmbH zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

§11 Budowa stoiska, wyposażenie stoiska, projekt stoiska

Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu targów, w szczególności przepisów prawa handlowego i budowlanego oraz przepisów budowlanych SERVIEW GmbH. SERVIEW GmbH zastrzega sobie prawo do zakazania budowy nieodpowiednich lub nieodpowiednio wyposażonych stoisk lub do ich modyfikacji na koszt wystawcy. Montaż stoiska musi zostać zakończony, a stoisko oczyszczone z materiałów opakowaniowych najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy. Usuwanie eksponatów i demontaż stoisk przed zakończeniem imprezy są niedozwolone. Wystawianie szczególnie dużych lub ciężkich eksponatów wymaga zgody SERVIEW GmbH. Kotwy w podłodze, ścianach lub suficie pomieszczeń wystawowych są niedozwolone. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub niezgłoszone natychmiast po wystąpieniu szkody zostaną zrekompensowane przez wystawcę. Eksponaty pozostające na stoiskach po ostatecznym terminie demontażu mogą zostać usunięte i zmagazynowane na koszt wystawcy.

§12 Siła wyższa

Jeśli wystawca nie może wziąć udziału w targach z powodu okoliczności, za które ani on, ani SERVIEW GmbH nie ponoszą odpowiedzialności (siła wyższa), czynsz za stoisko zostanie zmniejszony o połowę. W odniesieniu do najemcy zastępczego obowiązuje odpowiednio "§9 Wycofanie się z rejestracji". Roszczenie o zapłatę czynszu za stoisko zasadniczo wygasa, ale SERVIEW GmbH może wystawić wystawcy fakturę za zlecone jej prace w wysokości poniesionych kosztów, o ile wynik tych prac jest nadal interesujący dla wystawcy. Jeśli SERVIEW GmbH będzie w stanie zorganizować wydarzenie w późniejszym terminie, niezwłocznie poinformuje o tym wystawców. Wystawcy są uprawnieni do odwołania swojego udziału w zmienionym terminie w ciągu tygodnia od otrzymania tego powiadomienia. W takim przypadku przysługuje im zwrot lub zwolnienie z opłaty za wynajem stoiska. Jeśli SERVIEW GmbH musi skrócić lub odwołać już rozpoczęte wydarzenie z powodu siły wyższej, wystawca nie ma prawa do zwrotu lub zwolnienia z opłaty za stoisko. SERVIEW GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia siły wyższej, które znacznie utrudniają lub czasowo uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności niezależne od woli i wpływu stron umowy, takie jak klęski żywiołowe, środki rządowe, decyzje władz, blokady, wojna i inne konflikty zbrojne, mobilizacja, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, strajki, lokauty i inne niepokoje pracownicze, konfiskaty, embarga lub inne okoliczności, które są nieprzewidywalne, poważne i poza kontrolą stron umowy i występują po zawarciu umowy. Jeśli SERVIEW GmbH nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, nie jest to uważane za naruszenie umowy, a terminy określone w umowie lub na jej podstawie zostaną odpowiednio przedłużone w zależności od czasu trwania przeszkody. To samo dotyczy sytuacji, w której SERVIEW GmbH jest zależna od wcześniejszego świadczenia osób trzecich i takie świadczenie jest opóźnione. Każda ze stron umowy dołoży wszelkich niezbędnych i uzasadnionych starań, aby złagodzić skutki działania siły wyższej. Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o początku i końcu przeszkody w każdym przypadku.

§13 Reklama

Reklama wszelkiego rodzaju jest dozwolona wyłącznie na powierzchni stoiska wynajętej przez wystawcę dla jego własnej firmy i tylko dla produktów, które produkuje lub dystrybuuje, pod warunkiem, że zostały one zarejestrowane i zatwierdzone. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia, które mają na celu osiągnięcie zwiększonego efektu reklamowego w sposób wizualny lub akustyczny (głośniki, prezentacje filmowe lub wideo), wymaga pisemnej zgody SERVIEW GmbH. Reklama o charakterze politycznym jest zasadniczo niedozwolona.

§14 Fotografia

SERVIEW GmbH jest uprawniona do wykonywania zdjęć, rysunków i nagrań filmowych z wydarzeń wystawienniczych, konstrukcji wystawienniczych i stoisk oraz wystawianych przedmiotów oraz do wykorzystywania ich do celów reklamowych lub publikacji prasowych bez możliwości sprzeciwu ze strony wystawcy. Dotyczy to również nagrań wykonanych bezpośrednio przez prasę lub telewizję za zgodą wystawcy.

§15 Nadzór/ochrona

Wystawcy zdecydowanie zaleca się zapewnienie nadzoru nad swoim stoiskiem i eksponatami oraz zapobieganie uszkodzeniom poprzez wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Cenne, łatwe do usunięcia przedmioty muszą być zamykane na noc.

§16 Odpowiedzialność/ubezpieczenie

DIE SERVIEW GmbH ponosi odpowiedzialność wobec wystawcy i jego przedstawicieli za wszelkie szkody powstałe na terenie targów podczas trwania imprezy do kwoty 5.000,00 euro tylko wtedy, gdy wina leży po stronie wystawcy lub jego przedstawicieli. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, a także w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu. SERVIEW GmbH ponosi odpowiedzialność za szkody w przypadku awarii urządzeń, zakłóceń w działaniu lub innych zdarzeń mających wpływ na wydarzenie tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. SERVIEW GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub inną utratę towarów wystawowych i wyposażenia stoiska oraz za szkody następcze. Wystawca ponosi odpowiedzialność wobec SERVIEW GmbH zgodnie z przepisami ustawowymi. Zdecydowanie zaleca się zawarcie ubezpieczenia wystawcy. W przypadku odwołania imprezy wystawca nie może dochodzić wobec SERVIEW GmbH żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu już poniesionych nakładów.

§17 Prawa własności przemysłowej

Wystawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej do eksponatów.

§18 Regulamin Domu i wykroczenia

Wystawca poddaje się prawom domicylu SERVIEW GmbH podczas trwania imprezy. Proszę stosować się do poleceń personelu. Naruszenie Ogólnych Warunków Handlowych lub poleceń w zakresie praw porządkowych upoważnia organizatora, jeśli naruszenie nie zostanie zaprzestane po wezwaniu, do natychmiastowego zamknięcia stoiska bez odszkodowania na koszt wystawcy i bez odpowiedzialności odszkodowawczej.

§19 Wybór prawa, miejsca wykonania i jurysdykcji

Wzajemne prawa i obowiązki wynikające z niniejszego stosunku umownego podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania zobowiązań płatniczych jest siedziba SERVIEW GmbH, Bad Homburg. Dotyczy to również miejsca jurysdykcji, jeśli wystawca jest zarejestrowanym przedsiębiorcą lub osobą prawną prawa publicznego lub nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech.

§20 Ochrona danych

Przetwarzanie zamówień odbywa się za pomocą automatycznego przetwarzania danych. Klient wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w ramach stosunków umownych i niezbędnych do realizacji zamówienia. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W odniesieniu do danych osobowych obowiązują aktualne przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych (EU-DSGVO) oraz nowej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG_neu). Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Wszystkie inne warunki dotyczące ochrony danych można znaleźć w przepisach o ochronie danych.

§21 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub jeżeli niniejszy tekst umowy zawiera lukę, strony umowy zastąpią lub uzupełnią nieważne lub niekompletne postanowienie odpowiednimi postanowieniami, które w możliwie największym stopniu odpowiadają celowi gospodarczemu zamierzonego postanowienia. Ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

 

4. ogólne warunki dla uczestników bezpłatnego wydarzenia online SERVIEW GmbH

§1 Rejestracja

Po otrzymaniu rejestracji otrzymają Państwo od nas e-mail potwierdzający, a następnie dostęp do platformy wydarzenia online.

§2 Rezerwacja i anulowanie

Udział w tych wydarzeniach online jest bezpłatny. 

§3 Dokumentacja zdarzeń i przekazywanie kontaktów

Rejestrując się na sesję online (wykład/webinarium online) lub odwiedzając stoisko wystawcy, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez administratora wystawcy w celu wykorzystania ich do celów informacyjnych i reklamowych. Dotyczy to również Head-to-Head Talks, z tym rozszerzeniem, że osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez osobę odpowiedzialną wystawcom uczestniczącym w Head-to-Head Talk w celu wykorzystania ich do celów informacyjnych i reklamowych. Usunięcie danych osobowych zostanie przeprowadzone zgodnie ze standardowymi procedurami firm przetwarzających dane i może być również zainicjowane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym na piśmie.

§4 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub jeżeli niniejszy tekst umowy zawiera lukę, strony umowy zastąpią lub uzupełnią nieważne lub niekompletne postanowienie odpowiednimi postanowieniami, które w możliwie największym stopniu odpowiadają celowi gospodarczemu zamierzonego postanowienia. Ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

 

5. ogólne warunki dla uczestników bezpłatnego wydarzenia organizowanego przez SERVIEW GmbH

§1 Rejestracja

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.

§2 Rezerwacja i anulowanie

Udział w naszych wydarzeniach, z wyjątkiem Kongresu Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMPK), jest bezpłatny. W związku z tym nie ma żadnych opłat w przypadku odwołania. Prosimy jednak poinformować nas, jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w wydarzeniu.

§3 Dokumentacja zdarzeń i przekazywanie kontaktów

Zdjęcia i nagrania wideo będą wykonywane podczas naszych wydarzeń i, w razie potrzeby, powielane, rozpowszechniane i publikowane w publikacjach lub platformach mediów społecznościowych na temat tych i przyszłych wydarzeń, w tym w reklamie przyszłych wydarzeń, we wszystkich mediach przez SERVIEW GmbH i sponsorów wydarzeń. Nie mogą Państwo wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu korzystania z mediów wobec SERVIEW GmbH lub sponsorów.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o pisemną informację.

§4 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest lub stanie się nieważne lub jeżeli niniejszy tekst umowy zawiera lukę, strony umowy zastąpią lub uzupełnią nieważne lub niekompletne postanowienie odpowiednimi postanowieniami, które w możliwie największym stopniu odpowiadają celowi gospodarczemu zamierzonego postanowienia. Ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

6. ogólne warunki dla uczestników Kongresu Najlepszych Praktyk Zarządzania i Wiedzy (BMPK) SERVIEW GmbH

Aby zapoznać się ze szczegółowymi warunkami tego wydarzenia, prosimy odwiedzić stronę internetową kongresu https://www.bmpk.de/teilnahmebedingungen. Bardzo Państwu dziękujemy!

 

SERVIEW GmbH
Gartenstraße 23
61352 Bad Homburg
Telefon +49 6172 17744-0
Fax +49 6172 17744-99
E-mail: info@serview.de