Polityka prywatności

(stan na maj 2024 r.)

Polityka prywatności Media społecznościowe

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, prosimy zapoznać się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora strony internetowej znajdą Państwo w sekcji "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone, gdy nam je Państwo przekazują. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie w odniesieniu do tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Mittwald

Dostawcą jest Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (zwana dalej Mittwald).

Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z polityką prywatności Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Korzystanie z Mittwald opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana w jak najbardziej niezawodny sposób. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa osobiście. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

SERVIEW GmbH
Gartenstrasse 23
61352 Bad Homburg
Niemcy

Telefon: 06172177440
E-mail: info@serview.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofną zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania na mocy prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Jeśli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Torsten Schneider
SERVIEW GmbH
Gartenstrasse 23
61352 Bad Homburg
Niemcy

Telefon: 061721774419
E-mail: datenschutz@serview.de

Proszę zwrócić uwagę na przekazywanie danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych oraz przekazywanie danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF.

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych, oraz narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Stany Zjednoczone, jako bezpieczny kraj trzeci, zasadniczo zapewniają poziom ochrony danych porównywalny z poziomem ochrony w UE. Przekazywanie danych do USA jest zatem dozwolone, jeśli odbiorca jest certyfikowany zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w tym odbiorców danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi organizacjami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organizacjom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówienia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że adres przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji Państwa dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na Państwa urządzeniu końcowym. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które Państwo prosili (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Jeśli dezaktywują Państwo pliki cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

W niniejszej polityce prywatności mogą Państwo dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są wykorzystywane na tej stronie.

Zgoda z usercentrykami

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej "Usercentrics").

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

 • Państwa zgoda (zgody) lub odwołanie zgody (zgód)
 • Państwa adres IP
 • Informacje o Państwa przeglądarce
 • Informacje o Państwa urządzeniu końcowym
 • Czas Państwa wizyty na stronie internetowej
 • Geolokalizacja

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać udzielone przez Państwa zgody lub je odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, sami usuną Państwo plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Baner Usercentrics na tej stronie został skonfigurowany z pomocą eRecht24. Mogą to Państwo rozpoznać po tym, że w banerze pojawia się logo eRecht24. Aby wyświetlić logo eRecht24 w banerze, nawiązywane jest połączenie z serwerem obrazu eRecht24. Przesyłany jest również adres IP, ale jest on przechowywany tylko w formie zanonimizowanej w dziennikach serwera. Serwer obrazu eRecht24 znajduje się w Niemczech i jest obsługiwany przez niemieckiego dostawcę. Sam baner jest dostarczany wyłącznie przez Usercentrics.

Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu należy gromadzić pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zgłoszenie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Komunikacja przez WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych generowanych w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że zgodnie z własnym oświadczeniem WhatsApp udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce macierzystej Meta z siedzibą w USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp jest wykorzystywany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszybszej i najskuteczniejszej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; może ona zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacji wymieniane między Państwem a nami za pośrednictwem WhatsApp pozostaną u nas do momentu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

Używamy WhatsApp w wersji "WhatsApp Business".

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Rezerwacje Microsoft

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość umówienia się z nami na wizytę. Do umawiania spotkań używamy usługi Microsoft Bookings. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

Aby zarezerwować wizytę, proszę wprowadzić wymagane dane i żądaną datę w podanej masce. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do zaplanowania, realizacji i, w razie potrzeby, monitorowania spotkania. Dane dotyczące spotkań są dla nas przechowywane na serwerach firmy Microsoft Bookings, której politykę prywatności mogą Państwo zobaczyć tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Wprowadzone przez Państwa dane pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby umawianie spotkań z zainteresowanymi stronami i klientami było jak najmniej skomplikowane. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w celu pobierania odcisków palców urządzenia) w rozumieniu RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

5. narzędzia analityczne i reklama

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Menedżer tagów Google gromadzi jednak Państwa adres IP, który może być również przesyłany do spółki dominującej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań osób odwiedzających witrynę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do identyfikatora użytkownika nie ma miejsca.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie Państwa ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub device fingerprinting). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonimizacja adresów IP

Anonimizacja IP Google Analytics jest aktywna. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sygnały Google

Korzystamy z sygnałów Google. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Google Analytics rejestruje między innymi Państwa lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą Google Signal. Jeśli posiadają Państwo konto Google, dane odwiedzających z Google Signal są powiązane z Państwa kontem Google i wykorzystywane do spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Mouseflow

Zintegrowaliśmy Mouseflow na tej stronie. Dostawcą jest Mouseflow Inc, 106 E 6th St #900, Austin Texas, 78701, USA.

Korzystając z Mouseflow, możemy analizować zachowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową. Pomaga to ulepszyć stronę internetową operatora i zaoferować odwiedzającym przyjemniejsze wrażenia z użytkowania.

Aby osiągnąć ten cel, gromadzone są głównie ścieżki kliknięć z poszczególnych wizyt, znane jako "odtwarzanie sesji". W procesie tym gromadzone są przede wszystkim informacje o sposobie, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną, np. poprzez klikanie lub dotykanie, przesuwanie myszy, przewijanie i przeglądanie stron.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Mogą Państwo również wyłączyć śledzenie za pośrednictwem Mouseflow, korzystając z następującego łącza: https://mouseflow.com/opt-out/.

Dalsze szczegóły można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronach https://mouseflow.com/legal/visitor/privacy-policy/ i https://mouseflow.com/legal/gdpr/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TS56AAG&status=Active

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Reklamy Google

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://busi ness.safety.google/controllerterms/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki usłudze Google Ads Remarketing możemy przypisać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych, aby następnie wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być połączone z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli mają Państwo konto Google, mogą Państwo sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie, klikając następujący link: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Tworzenie grupy docelowej z dopasowaniem do klienta

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy między innymi dopasowanie klientów w ramach usługi Google Ads Remarketing. W ramach tego procesu przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im dopasowane komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

Śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona internetowa wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego z Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka(https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, a także poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po ich przekazaniu nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Mogą Państwo dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzą Państwo swoich praw podmiotu danych u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Mogą Państwo również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences" w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, muszą być Państwo zalogowani na Facebooku.

Jeśli nie mają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Niestandardowi odbiorcy na Facebooku

Korzystamy z usługi Facebook Custom Audiences. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Gdy odwiedzają Państwo lub korzystają z naszych stron internetowych i aplikacji, korzystają z naszych bezpłatnych lub płatnych ofert, przesyłają nam dane lub wchodzą w interakcję z treściami naszej firmy na Facebooku, gromadzimy Państwa dane osobowe. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z usługi Facebook Custom Audiences, przekażemy te dane do Facebooka, które Facebook może wykorzystać do wyświetlania Państwu odpowiednich reklam. Państwa dane mogą być również wykorzystywane do definiowania grup docelowych (lookalike audiences).

Facebook przetwarza te dane jako nasz podmiot przetwarzający. Szczegóły znajdą Państwo w umowie użytkownika Facebooka: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Korzystanie z tej usługi opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience i https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn Insight Tag

Ta strona korzysta z tagu Insight firmy LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli osoba odwiedzająca witrynę jest zarejestrowana w serwisie LinkedIn, możemy między innymi analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizację, branżę i stanowisko) osób odwiedzających naszą witrynę, a tym samym lepiej dostosowywać naszą witrynę do odpowiednich grup docelowych. Ponadto możemy wykorzystać LinkedIn Insight Tags do pomiaru, czy odwiedzający nasze strony internetowe dokonują zakupu lub podejmują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również dokonywany na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargetingu, która pozwala nam wyświetlać ukierunkowane reklamy odwiedzającym naszą witrynę poza witryną, przy czym według LinkedIn nie ma miejsca identyfikacja adresata reklamy.

LinkedIn gromadzi również tak zwane pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłacza, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są używane do docierania do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) hashowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni.

Dane gromadzone przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony internetowej. LinkedIn będzie przechowywać dane osobowe zebrane od odwiedzających witrynę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Podstawa prawna

Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych środkach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Proszę sprzeciwić się analizie zachowań użytkowników i ukierunkowanej reklamie przez LinkedIn pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie danych zebranych na naszej stronie internetowej z Państwa kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. newsletter

Dane biuletynu

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane podane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Państwa adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. wtyczki i narzędzia

YouTube

Niniejsza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na której zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub wykorzystywać porównywalne technologie do rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Czcionki Google (lokalny hosting)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

Więcej informacji na temat Google Fonts znajdą Państwo na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Za pomocą tej usługi możemy zintegrować materiały mapowe na naszej stronie internetowej.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję tych danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google może korzystać z Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołują Państwo Google Maps, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://pri vacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Podobny do użytkownika z ulepszonym trybem prywatności

Używamy Userlike (dalej "Userlike") do przetwarzania zapytań użytkowników za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia lub systemów czatu na żywo. Dostawcą jest Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Kolonia.

Wiadomości, które Państwo do nas wysyłają, mogą być przechowywane w systemie zgłoszeń Userlike lub udzielane przez naszych pracowników na czacie na żywo. Gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem Userlike, my i Userlike przechowujemy między innymi Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeśli je Państwo podali, a także historię czatu. Dane te są podsumowywane w profilu.

Przesłane do nas wiadomości pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Korzystanie z Userlike opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa zapytań tak szybko, niezawodnie i skutecznie, jak to możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 RODO, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką prywatności Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy i https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Przetwarzanie zadań

Zawarliśmy z Państwem umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że usługa ta przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, ustrukturyzowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących prawnych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy w przypadku sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Jeśli zamówią Państwo u nas towary, przekażemy Państwa dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, oraz dostawcy usług płatniczych, któremu zlecono przetworzenie płatności. Ujawnione zostaną wyłącznie dane wymagane przez danego usługodawcę do wykonania jego zadania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przekażemy Państwa adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby mogła ona poinformować Państwa e-mailem o statusie wysyłki Państwa zamówienia; mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Gdy dokonują Państwo u nas zakupu, Państwa dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. Do tych transakcji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowne i postanowienia dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców. Dostawcy usług płatniczych są wykorzystywani na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie umowy), a także w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). W zakresie, w jakim wymagana jest Państwa zgoda na określone działania, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgody można odwołać w dowolnym momencie na przyszłość.

W ramach tej witryny korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal").

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z polityką prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Pasek

Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej "Stripe").

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stri pe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.

giropay

Dostawcą tej usługi płatniczej jest paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (zwany dalej "giropay").

Szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Dostawcą tej usługi płatniczej jest American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (zwana dalej "American Express").

American Express może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.americanexpress.com/en-cz/company/legal/privacy-centre/binding-corporate-rules/.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności American Express: https://www.americanexpress.com/de-de/firma/legal/datenschutz-center/online-datenschutzerklarung/.

Mastercard

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia (zwana dalej "Mastercard").

Mastercard może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych Mastercard. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Wielka Brytania (zwana dalej "VISA").

Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci na mocy przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych w Wielkiej Brytanii odpowiada poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.

VISA może przekazywać dane do swojej spółki dominującej w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawcy

Oferujemy Państwu możliwość aplikowania do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowego formularza aplikacyjnego). Poniżej informujemy Państwa o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy przesyłają nam Państwo swoją aplikację, przetwarzamy powiązane z nią Państwa dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przekazane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie art. 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.